Search results

'2014/06'에 해당하는 글들

  1. 2014.06.29  Caono EOS-1Ds


Canon EOS 5D | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:49:30


Canon EOS 5D | 1/160sec | F/2.2 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:50:27


Canon EOS 5D | 1/200sec | F/1.8 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:51:27


Canon EOS 5D | 1/160sec | F/2.2 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:52:28


Canon EOS 5D | 1/320sec | F/2.2 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:52:57


Canon EOS 5D | 1/250sec | F/2.2 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:53:13


Canon EOS 5D | 1/320sec | F/2.0 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:53:43


Canon EOS 5D | 1/200sec | F/2.2 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:54:28


Canon EOS 5D | 1/160sec | F/2.2 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:54:56


Canon EOS 5D | 1/400sec | F/2.2 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2014:06:09 14:55:28


출시된 지 10년이 훌쩍 넘은 1Ds

운 좋게도 상태가 좋은 매물을 찾아서 구입했네요.


디지털 기기는 최신 기기가 제일 좋다지만 캐논의 첫 번째 1:1 풀사이즈 센서를 장착한 플래그십 기종이고,
전문가를 위해 나온 기종인 만큼 훌륭한 이미지 퀄리티와 바디 퍼포먼스로 찍는 재미는 참 좋습니다. :)


오랫동안 아끼면서 즐겁게 사진 찍어야겠네요. ^-^


'욕심내보기 :) > 맘에 들어 :}' 카테고리의 다른 글

macally iPhone 4S 케이스  (0) 2015.03.29
할리스 워터보틀  (0) 2014.07.04
Caono EOS-1Ds  (0) 2014.06.29
iPhone 4s  (0) 2014.05.22
아주 잘 찍고 싶은 인물사진  (0) 2014.04.22
PHENIX MC 50mm F1.7  (0) 2013.06.18
openclose